Jakie są rodzaje nieruchomości?

Wyjazd na UkrainęMożemy wyróżnić kilka rodzajów nieruchomości. W polskim systemie prawnym funkcjonują nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe. Te pierwsze dzielą się jeszcze na rolne i leśne.W tym przypadku to sposób jej użytkowania umożliwia sklasyfikowanie jej jako rolnej. Nieruchomość leśna to termin nieformalny, który może oznaczać teren przeznaczony do produkcji leśnej, rezerwat przyrody lub park narodowy, a także kawałek terenu wpisany do rejestru zabytków. Nieruchomości budynkowe to budynki, które na podstawie przepisów szczególnych nie stanowią części składowej nieruchomości gruntowej, lecz są odrębnym od gruntu przedmiotem własności. Jeśli chodzi o nieruchomości lokalowe to dotyczą one lokali mieszkalnych lub o innym przeznaczeniu, który w wyniku wyodrębnienia na zasadach określonych w ustawie o własności lokali przekształca się właśnie w taką nieruchomość. Wyodrębnienie własności lokalowej jest związane z koniecznością założenia księgi wieczystej i dokonanie w niej wpisu własności tejże nieruchomości.

Pozostałe nasze artykuły tematyczne o budownictwie on-line:

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top